Pastel
  • Kijk in onze bibliotheek
  • In 10 minuten een unieke kist
  • Ook in opdracht.
  • Gebruiksvriendelijk
  • Milieubewust

ideal


» Lees meer over Pastel
Social Media

Bestellen

Algemene voorwaarden

BELANGRIJK: 
Lees deze algemene gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door en zorg dat je de inhoud ervan begrijpt. Door gebruik te maken van onze service ga je akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden. Indien je niet akkoord wenst te gaan met deze algemene gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van onze service.

 

Gebruik je deze website, dan aanvaard je de gebruiksvoorwaarden van onze site, evenals de algemene voorwaarden van PASTEL volledig. Eventuele (inkoop)voorwaarden van anderen wijzen we nadrukkelijk van de hand. Op verzoek verstrekken we deze voorwaarden kosteloos.

 

 

Disclaimer 
Door deze website te bezoeken of te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze voorwaarden. We garanderen niet dat de website foutloos of zonder onderbreking zal functioneren.

 

Definities

 

Wij, ons               PASTEL.
Je/Jij, jou             De gebruiker van de Dienst of de Website
Dienst                  Het geheel van informatie en product(en), het proces van vervaardiging, betaling en verzending van één of meerdere producten, in virtuele of fysieke vorm.
Website               De PASTEL internetomgeving
(PASTEL/graf)kist Een kist die je met behulp van PASTEL hebt gemaakt.
Gebruiker             De persoon die de PASTEL website bezoekt of gebruikt.
Ontvanger            De uiteindelijke ontvanger van een PASTEL kist via de site.
Overeenkomst      De overeenkomst waarbij PASTEL en de gebruiker het verrichten van een dienst of andere rechtsbetrekking aangaan.

 

 

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere transactie en voor alle informatie die je via deze website kunt aangaan of tot je kunt nemen. De voorwaarden hebben ook betrekking op alle rechtsverhoudingen tussen ons en jou, die verband houden met de dienst.

 

De dienst
Je mag de dienst niet gebruiken op een manier die in strijd is met de wet, de overeenkomst, deze voorwaarden of de algemene voorwaarden. Je mag op geen enkele wijze onrechtmatig handelen jegens ons. Het is niet toegestaan om de website op een manier te gebruiken die het functioneren van de website en/of het gebruik door anderen kan hinderen en/of op deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.

 

Bezoek je de website vanuit een ander land dan Nederland, dan ben je verantwoordelijk voor de naleving van daar geldende wet- en regelgeving.

 

 

Disclaimer
De op de website weergegeven afbeeldingen zijn niet op ware grootte en kunnen afwijken in kleur, vorm, maat, contrasten en lay-out ten opzichte van via de website bestelde en afgeleverde producten. We hebben de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig is, niet correct is, of dat deze is verouderd. We bieden alle producten, diensten en informatie aan zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins. We zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van deze website.

 

Wij en/of onze onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ongeacht of we je op de mogelijkheid van deze schade hebben gewezen, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt is tot virussen, defecten of overige onvolkomenheden aan andere apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de website, het wijzigen, onderscheppen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de gebruiker en/of PASTEL wordt toegezonden, de beschikbaarheid en/of werking van de website, misbruik of verkeerd of oneigenlijk gebruik van de website, verlies of vervorming van gegevens, downloaden of gebruiken van bijvoorbeeld beelden, informatie en/of gegevens van de website en/of aanspraken van derden in verband met de toegang of het gebruik van de website. 

Wij staan ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Wij zullen bestellingen van goederen en het uitvoeren ervan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

 

 

 

Copyright
We verwachten van je dat je niet in strijd met de Wet op het auteursrecht handelt, bij het gebruik van onze website. De beelden in onze échte kaarten collectie zijn eigendom van PASTEL of van partners van PASTEL, en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PASTEL of de rechthebbende(n)in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het creëren van een échte PASTEL-kist. Niets van deze website (waaronder mede begrepen de beelden in de PASTEL bibliotheek, teksten, grafisch materiaal en logo’s) mag worden verveelvoudigd, gedownload, verspreid, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van PASTEL of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

 

 

 

Ben je van mening dat materiaal van jouw hand onrechtmatig wordt gebruikt en vermenigvuldigd op een wijze dat je auteursrechten worden aangetast, neem dan contact op met: 

PASTEL

 

 

info@mijnpastel.nl

 

 

 

Eigendom
De handelsmerken, handelsnaam, beelden, illustraties, logo’s en afbeeldingen die onze producten en diensten herkenbaar maken als zijnde van PASTEL, evenals het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van en/of op de website, zijn het eigendom van PASTEL en/of onze toeleveranciers. Niets uit deze voorwaarden, zal worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van de auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht van PASTEL. © 2011 PASTEL/MIJNPASTEL. Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van PASTEL mag je geen links naar de website aanbieden.

 

 

 

Informatie
Voor vragen en klachten met betrekking tot PASTEL(-kisten/producten), kun je je richten tot onze klantenservice. De klantenservice is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en is bereikbaar via de link ‘klantenservice’ op de website of via onderstaand postadres.

 

 

 

Een schriftelijke reactie kun je sturen naar: 
PASTEL
Ta.v. Internet Klantenservice

Burg.krollaan 28
5707 BD Helmond

 

 

Wijziging van deze voorwaarden
Wij kunnen deze voorwaarden en de op de website vermelde informatie te allen tijde worden gewijzigd. Worden de algemene voorwaarden wijzigen tijdens de uitvoering van de overeenkomst, dan heb je het recht om de meest gunstige voorwaarden toe te passen.

 

 

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen ons en jou is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank te 's-Hertogenbosch, tenzij wij als eiser besluiten de procedure aanhangig te maken bij de bevoegde rechter ter plaatse waar het hoofdkantoor van de gebruiker is bevestigd.